Jump to content

ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܠ̈ܐ ܕܨܚܪܐܐ - ܠܝܒܝܐ.
ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)
ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)
ܚܠܐ (ܕܚܝܚܐ)

ܚܠܐ ܗܘ ܗܘܠܐ ܚܦܪܢܝܐ ܕܚܝܚܐ.ܚܠܐ ܐܥܠ ܒܨܥܢܬ ܕܙܓܘ̈ܓܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܳܠ̈ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]