ܙܓܘܓܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܟܣܐ ܕܐܬܥܒܕ ܡܢ ܙܓܘܓܝܬܐ

ܙܓܘܓܝܬܐ ܗܝ ܗܘܠܐ ܓܫܝܡܬܐ. ܐܬܝܕܥܬ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܡܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܠܫܢܬܐ ܕ3000 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܬܦܠܚܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܓܝ̈ܓܠܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐ ܐܝܟ ܟܣ̈ܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܘܢܘܪ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܓ݂ܘܼܓ݂ܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܓ݂ܘܼ̈ܓ݂ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܓ݂ܽܘ̈ܓ݂ܝܳܬ݂ܳܐ)