ܙܓܘܓܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܣܐ ܕܐܬܥܒܕ ܡܢ ܙܓܘܓܝܬܐ

ܙܓܘܓܝܬܐ ܗܝ ܗܘܠܐ ܓܫܝܡܬܐ. ܐܬܝܕܥܬ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܡܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܠܫܢܬܐ ܕ3000 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܘܡܬܦܠܚܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܓܝ̈ܓܠܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐ ܐܝܟ ܟܣ̈ܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܘܢܘܪ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܓ݂ܘܼܓ݂ܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܓ݂ܘܼ̈ܓ݂ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܓ݂ܽܘ̈ܓ݂ܝܳܬ݂ܳܐ)