ܚܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܚܢܟܐ (ܒܥܠܝܬܐ ܕܦܘܡܐ)
ܚܢܟܐ ܕܐܢܫܐ

ܚܟܐ ܐܘ ܚܢܟܐ ܐܘ ܚܘܢܟܐ ܗܝ ܐܓܪܐ ܕܦܘܡܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܗܝ ܒܝܢܬ ܚܠܠܐ ܕܢܚܝܪܐ ܠܚܠܠܐ ܕܦܘܡܐ܂ ܐܝܬ ܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܕܚܟܐ: ܚܟܐ ܩܫܝܬܐ ܘܚܟܐ ܪܟܝܟܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܟܵܐ . ܚܸܢܟ݂ܵܐ . ܚܘܼܢܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܟܹ̈ܐ . ܚܸܢܟ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܟܳܐ . ܚܶܢܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܟ̈ܶܐ . ܚܶܢ̈ܟ̥ܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]