ܚܝܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܚܝܦܐ

ܚܝܦܐ (ܥܒܪܐܝܬ חיפה܄ ܥܪܒܐܝܬ حيفا) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܓܪܒܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܝܬ 266,500 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܚܝܦܐ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕ2010܀