ܫܘܪܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܚܙܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܫܘܪܡܐ (Rectum) ܘܕܛܝܙܐ

ܫܘܪܡܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܥܝܐ ܥܒܝܐ ܕܢܫܠܡ ܠܘܬ ܛܝܙܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܘܼܪܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܘܼܪ̈ܡܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܽܘܪܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܽܘܪ̈ܡܶܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]