ܚܒܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܚܒܘܪ ܐܘ ܚܒܘܪܐ ܐܘ ܚܐܒܘܪܐ (ܥܪܒܐܝܬ: نهر الخابور܇ ܛܘܪܩܐܝܬ Habur Nehri) ܗܘ ܢܗܪܐ ܐܘܪܟܘܬܗ 350 ܟܡ ܕܢܒܥ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܘܢܣܪܩ ܒܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܒܣܘܪܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܚܒܘܪ (ܕܩܠܬ)