ܓܘܓܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܙܩܪ ܩܘܕܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܓܘܓܝ

ܓܘܓܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܘܓܝ̈܆ ܣܘܕܐܝܬ ܙܵܩܲܪ ܩܵܘܕܹ̈ܐ) ܗܝ ܚܝܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܡܢܐ ܪ̈ܓܠܝܢ. ܬܙܩܘܪ ܢܘܠܐ ܚܝܠܬܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܘܵܓܲܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܘܵܓܲܝ̈)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܘܳܓ̥ܰܝ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܘܳܓ̥ܰܝ̈)