ܙܓܐ ܕܣܦܝܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܙܓܐ ܣܦܝܢܬܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܙܓܐ ܕܣܦܝܢܬܐ

ܙܓܐ ܕܣܦܝܢܬܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܬܢܣܟ ܒܢܚܫܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܫܡܗ̇ ܕܣܦܝܢܬܐ ܪܫܝܡܐ ܐܘ ܢܣܝܟܐ ܒܗ܀