ܙܓܐ ܕܣܦܝܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܙܓܐ ܕܣܦܝܢܬܐ

ܙܓܐ ܕܣܦܝܢܬܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܬܢܣܟ ܒܢܚܫܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܫܡܗ̇ ܕܣܦܝܢܬܐ ܪܫܝܡܐ ܐܘ ܢܣܝܟܐ ܒܗ܀