ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܛܘܦܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ.

ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܐܘ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܘܐܝܟ ܕܢܬܝܕܥ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܐ ܕܗܝܟܠܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܕܢܬܕܟܪ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܒܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ܀