Jump to content

ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܘܦܣܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ.

ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܐܘ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܘܐܝܟ ܕܢܬܝܕܥ ܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܐ ܕܗܝܟܠܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܕܢܬܕܟܪ ܒܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܒܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ܀