ܕܐ ܘܝܟܢܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܕܐ ܘܝܟܢܕ (ܣܘܪܐܝܬ: ܫܒܘܥܐ). ܫܡܗ ܫܪܪܐ ܐܒܠ ܡܟܘܢܢ ܬܣܦܝ. ܗܘ ܙܡܪܐ ܟܢܕܝܐ ܟܘܫܝܐ ܡܫܡܗܐ܀