Jump to content

ܓܓܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܓܪܬܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܓܓܪܬܐ (ܫܡܐ ܡܠܝܐ: ܓܪܓܪܬܐ) ܗܝ ܗܕܡܐ ܓܘܝܐ ܒܨܘܪܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܢܛܪܐ ܩܢܝܐ ܕܪܐܬܐ ܘܒܗ ܡܬܦܪܐ ܩܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܓܲܪܬܵܐ ܐܘ ܓܲܪܓܲܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܓܪ̈ܵܬ݂ܵܐ ܐܘ ܓܲܪܓܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܓܰܪܬܳܐ ܐܘ ܓܰܪܓܰܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܰܓܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܘ ܓܰܪܓܪ̈ܳܬ݂ܳܐ)