ܓܐܝܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܓܐܝܘܣ (ܠܐܛܝܢܐܝܬ: CAIVS) ܗܘ ܫܡܐ ܐܘ ܦܪܢܘܡ ܪܗܘܡܝܐ. ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܒܫܡ ܓܐܝܘܣ ܗܢܘܢ:

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܐܼܝܵܣ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܐܺܝܳܣ (ܟܢܘܫܝܐ: )