ܒܪܩܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܒܪܩܩܐ ܕܣܢ ܣܒܐܣܛܝܐܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܣܦܢܝܐ

ܒܪܩܩܐ ܗܘ ܡܫܛܚܐ ܡܗܝܐ ܚܕܝܪܐ ܒܝܒܫܬܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܓܒ̈ܝܢ. ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܟܠܐ ܒܪ̈ܩܩܐ ܗܘܝܢܐ ܐܘ ܡܬܘܫܥܝܢܐ ܒܦܠܛܐ ܡܢ ܪܘܡܪܡܐ ܕܬܘܚܡܐ ܕܐܦܐ ܕܝܡܐ ܒܚܘܬܡܐ ܕܙܒܢܐ ܓܠܝܕܝܐ. ܚܕܚܕܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܩܩܐ ܐܝܟ ܒܪܩܩܐ ܕܩܠܝܦܘܪܢܝܐ ܒܪܩܩܐ ܕܥܘܡܐܢ ܒܪܩܩܐ ܦܪܣܝܐ ܒܪܝܝܢܐ ܦܠܛܐ ܡܢ ܕܪܦܬܐ ܕܩܠܦܐ ܕܐܪܥܐ ܗܘ ܕܥܠܠ ܚܒܨܐ ܣܗܡܐ ܡܢ ܣܦܪ ܝܡܐ ܬܚܘܬ ܬܚܘܡܐ ܕܐܦܐ ܕܝܡܐ܀

ܛܘܦܣ̈ܐ ܕܒܪ̈ܩܩܐ[ܫܚܠܦ]

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܲܪܩܵܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܲܪ̈ܩܵܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܰܪܩܳܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܰܪ̈ܩܳܩܶܐ)