ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ

ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܐܘ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܘܟܬܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܗ ܩܒܪ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ . ܒܹܝܬ݂ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܵܬܲܝ̈ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ . ܒܵܬܲܝ̈ ܩܒ݂ܘܼܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܶܝܬ̥ ܩܒ̥ܽܘܪܳܐ . ܒܶܝܬ̥ ܩܒ̥ܽܘܪ̈ܶܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܳܬܰܝ̈ ܩܒ̥ܽܘܪܳܐ . ܒܳܬܰܝ̈ ܩܒ̥ܽܘܪ̈ܶܐ)