ܩܒܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܒܪܐ

ܩܒܪܐ ܗܘ ܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܫܠܕܐ ܕܐܢܫܐ ܐܘ ܚܝܘܬܐ ܗܝ ܩܒܝܪܬܐ ܒܬܪ ܚܝ̈ܐ܀