ܒܝܛܠܝܣ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܝܛܠܝܣ ܒܛܘܪܩܝܐ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܒܝܛܠܝܣ ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܛܘܪܩܝܐ. ܒܫܢܬܐ 2007 ܗܘܦܪܟܝܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ 61.767 ܒܢܥ̈ ܐܢܫܐ.