Jump to content

ܒܝܐܛܪܝܟܣ ܕܒܝܬ ܗܘܠܢܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܝܬܪܝܟܣ ܕܒܝܬ ܗܘܠܢܕ̈ܝܐ

ܒܝܐܛܪܝܟܣ ܕܒܝܬ ܗܘܠܢܕ̈ܝܐ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Beatrix der Nederlanden) (ܝܠܝܕܐ 31 ܟܢܘܢ ܒ 1938) ܗܝ ܡܠܟܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ ܡܢ ܫܢܬܐ 1980 ܠܝܘܡܢܐ܀

ܒܝܐܛܪܝܟܣ ܗܝ ܒܪܬܐ ܕܓܘܠܝܢܐ ܕܒܝܬ ܗܘܠܢܕ̈ܝܐ ܘܕܒܪܢܐܪܕ ܡܢ ܠܦܦܐ ܒܝܣܛܪܦܠܕ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܠܬ ܐܚܘ̈ܢ: ܐܪܝܢܐ ܘܡܪܓܪܝܛ ܘܩܪܝܣܛܝܢܐ܀

ܒܝܐܛܪܝܟܣ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܠܬܐ ܒܢ̈ܝܢ ܡܢ ܓܒܪܗ̇ ܩܠܘܣ ܡܢ ܐܡܣܒܝܪܓ:

  • ܘܠܠܡ ܐܠܟܣܢܕܪ
  • ܝܘܗܐܢ ܦܪܝܣܐ
  • ܩܘܢܣܛܢܛܝܢ