ܐܫܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܫܟܐ ܕܒܪܢܫܐ (Testicle)

ܐܫܟܐ ܐܘ ܐܫܟܬܐ ܐܘ ܦܚܠܐ ܐܘ ܦܚܠܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܡܦܪܝܢܬܐ ܐܘ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ܒܚܝܘܬ̈ܐ ܕܐܦܪܝ ܢܘܛܦܬ̈ܐ ܕܓܒܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܫܟܵܐ . ܐܸܫܟܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܫ̈ܟܹܐ . ܐܸܫܟ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܫܟܳܐ . ܐܶܫܟܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܫ̈ܟܶܐ . ܐܶܫ̈ܟܳܬ̥ܳܐ)