ܐܫܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܫܟܐ ܕܒܪܢܫܐ (Testicle)

ܐܫܟܐ ܐܘ ܐܫܟܬܐ ܐܘ ܦܚܠܐ ܐܘ ܦܚܠܬܐ ܗܘ/ܗܝ ܡܢܬܐ ܡܦܪܝܢܝܬܐ ܐܘ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ܒܚܝܘܬ̈ܐ ܕܐܦܪܐ/ܐܦܪܝܐ ܢܘܛܦܬ̈ܐ ܕܕܟܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܫܟܵܐ . ܐܸܫܟܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܫ̈ܟܹܐ . ܐܸܫܟ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܫܟܳܐ . ܐܶܫܟܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܫ̈ܟܶܐ . ܐܶܫ̈ܟܳܬ̥ܳܐ)