ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ

ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ ܗܘ ܙܡܪܐ ܘܣܝܘܡ ܩܝܢܬܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܫܡܗܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܕܕ ܒܫܢܬ 1949 ܘܗܫܐ ܚܝܐ ܒܦܝܢܩܣ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪܝܙܘܢܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ܀


ܫܘܦ̈ܐ ܒܪܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]