ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ ܒܥܝܪܐܩ ܒܫܢܝ̈ܐ ܕ1970

ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ ܗܘ ܙܡܪܐ ܘܣܝܘܡ ܩܝܢܬܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܫܡܗܐ. ܐܬܛܒܒ ܒܐܘܝܘ̈ܬܐ ܐܬܘܪ̈ܝܬܐ ܕܦܪ̈ܝܫܢ ܒܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܕ1970܀

ܚܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܕܐܕ ܒܥܝܪܐܩ ܒ2 ܒܬܡܘܙ ܒܫܢܬ 1949 ܘܗܫܐ ܚܝܐ ܒܦܝܢܝܟܣ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܪܝܙܘܢܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ܀

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]