ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ ܒܥܝܪܐܩ ܒܫܢܝ̈ܐ ܕ1970

ܐܫܘܪ ܒܝܬ ܣܪܓܝܣ ܗܘ ܙܡܪܐ ܘܣܝܘܡ ܩܝܢܬܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܫܡܗܐ. ܐܬܛܒܒ ܒܐܘܝܘ̈ܬܐ ܐܬܘܪ̈ܝܬܐ ܕܦܪ̈ܝܫܢ ܒܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܕ1970܀

ܚܝܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܓܕܐܕ ܒܥܝܪܐܩ ܒ2 ܒܬܡܘܙ ܒܫܢܬ 1949 ܘܗܫܐ ܚܝܐ ܒܦܝܢܝܟܣ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܐܪܝܙܘܢܐ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܕܝܐ܀

ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]