ܐܟܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܟܪܐ ܕܦܠܚ ܥܡ ܒܥܝܪ̈ܘܗܝ ܒܚܩܠܐ

ܐܟܪܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ ikkaru) ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܕܬܐ ܕܙܪܥܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܟܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܕܬܐ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܟܠ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܲܟܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܰܟܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ)