ܐܟܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܟܪܐ ܕܦܠܚ ܥܡ ܒܥܝܪ̈ܘܗܝ ܒܚܩܠܐ

ܐܟܪܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ ikkaru) ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܕܬܐ ܕܙܪܥܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܟܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܕܬܐ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܟܠ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܲܟܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܰܟܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ)