ܐܟܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܟܪܐ ܕܦܠܚ ܥܡ ܒܥܝܪ̈ܘܗܝ ܒܚܩܠܐ

ܐܟܪܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ ikkaru) ܗܘ ܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܕܬܐ ܕܙܪܥܐ ܕܐܪܥܐ. ܐܟܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܫܕܬܐ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܟܠ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܲܟܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܰܟܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ)