Jump to content

ܐܝܪܠܢܕ (ܓܙܪܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܙܪܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܐܝܪܠܢܕ (ܐܝܪܐܝܬ Éire) ܗܝ ܓܙܪܬܐ ܒܐܘܪܘܦܐ (ܠܓܪܒܝ-ܡܥܪܒ ܝܒܫܬܐ ܪܝܫܝܬܐ) ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܘܩܝܢܘܣ ܐܛܠܢܛܝܐ. ܠܡܥܪܒܐ ܕܐܝܪܠܢܕ ܐܝܬ ܐܘܩܝܢܘܣ ܐܛܠܢܛܝܐ ܘܒܡܕܢܚܐ ܐܝܬ ܝܡܐ ܐܝܪܝܐ. ܐܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܬܪ̈ܝܢ ܒܓܙܪܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ: ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ ܘܐܝܪܠܢܕ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܐܝܟ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ. ܫܡܐ ܕܐܝܪܠܢܕ ܐܬܐ ܡܢ ܠܫܢܐ ܐܝܪܝܐ ܥܬܝܩܐ (Ériu) ܥܡ ܡܠܬܐ ܓܪܡܢܝܩܝܬܐ "ܠܢܕ" (land "ܐܪܥܐ"). ܐܝܬ ܫܬܐ ܡܝܠܝܘܢ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܓܙܪܬܐ ܕܐܝܪܠܢܕ܀