Jump to content

ܐܝܣܛܢܒܘܠ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܛܘܪܩܝܐ ܥܡ ܝܬܝܪ ܡܢ 12,500,000 ܥܡܘܪ̈ܐ܂ ܬܦܘܠ ܒܝܡܐ ܐܘܟܡܐ ܥܠ ܓܪܒܝܗ ܘܒܝܡܐ ܕܡܪܡܪܐ ܥܠ ܬܝܡܢܗ ܕܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܐ܂ ܡܥܒܪܐ ܕܒܘܣܦܘܪܘܣ ܐܘ ܡܥܒܪܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ ܦܠܓ ܗܕܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ܆ ܡܢܬܐ ܒܐܣܝܐ (ܐܢܛܘܠܝܐ) ܘܐܚܪܬܐ ܒܐܘܪܘܦܐ܂ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܝܣܛܢܒܘܠ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]