ܪܘܙܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܐܘܪܘܙܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܚܩܠܐ ܕܪܘܙܐ

ܪܘܙܐ ܐܘ ܪܙܐ ܐܘ ܐܘܪܘܙܐ ܢܨܒܬܐ ܗܝ ܕܦܪ̈ܕܝܗ ܡܬܒܫ̈ܠܢ ܘܡܬܐܟ̈ܠܢ. ܪܘܙܐ ܫܘܚܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܫܚܝܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܘܼܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܽܘܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )