ܐܓܪܝ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܓܪܝ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܓܪܝ (ܛܘܪܩܐܝܬ: Ağrı) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܛܘܪܩܝܐ. ܒܫܢܬܐ 2007 ܗܘܦܪܟܝܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ 530.879 ܢܫ̈ܐ.

ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܓܪܝ ܗܝ ܐܓܪܝ܇ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ 99.267 ܢܫ̈ܐ܀