ܣܕܪܐ:ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܗܕܐ ܗܝ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܟܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܡܓܠܬܐ ܪܫܝܬܐ ܕܗܕܐ ܩܛܓܘܪܝܐ ܗܝ ܐܬܪܐ܀

ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ 20 ܣܕܪ̈ܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܕܐܬܝܢ، ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 20.

ܐ

ܒ

ܓ

ܗ

ܛ

ܝ

ܟ

ܢ

ܣ

ܣ (ܫܘܠܡܐ)

ܥ

ܦ

ܩ

ܪ

ܦܐܬܬ̈ܐ ܒܣܕܪܐ ܕ "ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ"

ܣܕܪܐ ܗܢܐ ܐܝܬ ܒܗ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܝܟܐ ܕ 98.

 

ܐ

ܒ

ܓ

ܕ

ܗ

ܛ

ܝ

ܟ

ܠ

ܡ

ܢ

ܣ

ܣ (ܫܘܠܡܐ)

ܥ

ܦ

ܩ

ܪ

ܬ