ܒܢܣܢܬ ܦܢ ܟܘܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ Van Gogh)
Jump to navigation Jump to search
ܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐ ܡܟܘܟܒܝܐ ܕܦܢ ܟܘܟ.

ܒܢܣܢܬ ܦܢ ܟܘܟ (ܗܘܠܢܕܐܝܬ: Vincent van Gogh܆ ܐܬܝܠܕ 30 ܒܐܕܪ 1853 ܘܡܝܬ 29 ܒܬܡܘܙ 1890) ܗܘܐ ܪܫܘܡܐ ܗܘܠܢܕܝܐ ܘܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܬܩܢ̈ܐ ܕܐܣܟܘܠܐ ܕܒܬܪ-ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܪܘܫܡܐ܀