ܡܡܠܠܐ:ܒܝܢܣܢܛ ܒܐܢ ܟܘܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

this article name should be ܒܝܢܣܢܛ ܒܐܢ ܟܘܟ instead of ܒܢܣܢܬ ܦܢ ܟܘܟ. Yosef Hajbi (ܡܡܠܠܐ)