10000 (ܡܢܝܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

10000 ܐܘ ܪܒܘܬܐ ܗܝ ܡܢܝܢܐ ܟܝܢܝܐ ܐܬܝܐ ܒܬܪ 9999 ܘܩܕܡ 10001܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܸܒܘܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܸ̈ܒܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܷ̈ܒܽܘܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܷ̈ܒܘܳܬ݂ܳܐ)