ܬܫܝܢ ܫܝ ܗܘܐܢܓ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܬܫܝܢ ܫܝ ܗܘܐܢܓ

ܬܫܝܢ ܫܝ ܗܘܐܢܓ (ܨܝܢܐܝܬ: 秦始皇) ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܨܝܢܝܐ ܕܬܫܝܢ܂ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܨܝܢ ܡܚܝܕܐ܀