ܬܪܥܐ:ܬܘܕܝܬܐ/ܥܘܬܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
Vallás copy.png

ܬܘܕܝܬܐ ܗܝ ܟܚܝܪܐ ܒܡܢ ܦܘܕܐ ܘܐܛܪܝܣܐ ܗܘܐ. ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܒܪܝܬܐ ܟܠܐ ܘܐܝܬ ܒܠܝܘܢܐ ܕܐܢܫܐ ܒܬܪܗ܀