ܬܢܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܢܢܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܒܒܪܝܐ

ܬܢܢܐ ܐܘ ܐܠܘܪܐ ܗܘ ܠܗܓܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܟܕ ܝܩܕ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܸܢܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܸܢܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܢܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܢܳܢ̈ܶܐ)