Jump to content

ܬܢܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܢܢܐ ܡܢ ܢܘܪܐ ܒܒܪܝܐ

ܬܢܢܐ ܐܘ ܐܠܘܪܐ ܗܘ ܠܗܓܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܡܠܘܐܐ ܡܕܡ ܟܕ ܝܩܕ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܸܢܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܸܢܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܶܢܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܶܢܳܢ̈ܶܐ)