ܬܠܗܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܬܠܗܝܐ ܗܘ ܣܕܪܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ ܟܕ ܟܘܪ̈ܐ ܕܓܘܫܡܐ ܚܘܝ ܦܘܪܝܐ ܠܐ ܟܝܢܝܐ ܘܠܐ ܡܬܫܠܛܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܲܠܗܵܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܠܗܳܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )