ܬܝܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܬܝܪܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܕܐܦܪܝ ܕ̈ܝܘܒܐ ܗܕܡܝܐ ܐܝܟ ܗܪ̈ܡܘܢܐ ܘܫܪܟܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܝܼܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܝܼܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܺܝܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܺܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)