ܬܒܝܠܝܣܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܒܝܠܝܣܝ

ܬܒܝܠܝܣܝ ܐܘ ܛܒܝܠܝܣܝ (ܓܘܪܓܐܝܬ თბილისი) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ). ܐܝܬ 1,093,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܬܒܝܠܝܣܝ ܝܘܡܢܐ܀