ܬܒܝܠܝܣܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܒܝܠܝܣܝ

ܬܒܝܠܝܣܝ ܐܘ ܛܒܝܠܝܣܝ (ܓܘܪܓܐܝܬ თბილისი) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ) ܕܢܦܠܐ ܒܢܗܪܐ ܕܟܘܪ. ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܕ1,500,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܬܒܝܠܝܣܝ ܝܘܡܢܐ܀