ܬܒܝܠܝܣܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܒܝܠܝܣܝ

ܬܒܝܠܝܣܝ ܐܘ ܛܒܝܠܝܣܝ (ܓܘܪܓܐܝܬ თბილისი) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܓܘܪܓܝܐ (ܐܬܪܐ) ܕܢܦܠܐ ܒܢܗܪܐ ܕܟܘܪ. ܐܝܬ ܩܘܪܒܐ ܕ1,500,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܬܒܝܠܝܣܝ ܝܘܡܢܐ܀