ܬܐܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܐܪܬܐ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܐ ܫܝܦܠܪ

ܬܐܪܬܐ ܗܝ ܚܫܝܫܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܒܗ ܒܪܢܫܐ ܡܣܗܕ ܥܠ ܢܦܫܗ ܒܛܒܬܐ ܐܘ ܒܒܝܫܬܐ. ܬܐܪܬܐ ܩܠܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܹܐܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܹܐܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܺܐܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܺܐܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)