ܬܓܪܘܡܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܬܐܓܪܘܡܬܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܬܓܪܘܡܬܐ

ܬܓܪܘܡܬܐ ܐܘ ܬܐܓܪܘܡܬܐ ܗܝ ܡܢܬܐ ܩܫܝܬܐ ܕܡܕܡ ܕܝܗܒ ܠܗ ܣܡܟܐ ܘܒܓܘܫܡܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܐܝܬܝܗ ܩܠܘܒܝܐ ܕܓܪ̈ܡܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]