ܫܩܠܒܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܩܠܒܕ ܐܘ ܫܩܠܐܒܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܝܠܬܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ܂ ܪܚܝܩܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܩܪܝܒܬܐ ܕ40 ܩܝܠܘܡܬܪ̈ܝܢ܂ ܐܝܬ ܩܪܝܒܐܝܬ ܕ5,000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܢܫܟܢܘܢ ܒܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܣܘܓܐܐܗ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ (ܟܠܕܝܐ)܀