ܫܟܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܒܢ̈ܬܐ ܕܫܟܪ

ܫܟܪ (ܡܢ ܦܪܣܝܐ ܡܨܥܝܐ 𐭱𐭪𐭥܆ ܡܢ ܣܢܣܩܪܝܛ शर्करा) ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܩܪܣܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܙܝܥ ܡܢ ܙܐܠܐ ܕܫܟܪ ܘܒܗ ܢܬܒܣܡ ܚܠܝܘܬܐ܀