ܫܟܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܒܢ̈ܬܐ ܕܫܟܪ

ܫܟܪ (ܡܢ ܦܪܣܝܐ ܡܨܥܝܐ 𐭱𐭪𐭥܆ ܡܢ ܣܢܣܩܪܝܛ शर्करा) ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܩܪܣܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܙܝܥ ܡܢ ܙܐܠܐ ܕܫܟܪ ܘܒܗ ܢܬܒܣܡ ܚܠܝܘܬܐ܀