ܫܛܪܐ ܬܐܒܝܠܝܐ ܕܓܝܢܝܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܫܛܪ̈ܐ ܬܐܒܝ̈ܠܝܐ ܕܓܝܢܝܣ (ܐܢܓܠܐܝܬ Guinness World Records) ܐܘ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ 2000 ܟܬܒܐ ܕܫܛܪ̈ܐ ܕܓܝܢܝܣ (The Guinness Book of Records) ܐܘ ܒܐܨܚ̈ܬܐ ܐܡܪ̈ܝܩܝܬܐ ܟܬܒܐ ܕܫܛܪ̈ܐ ܬܐܒܝ̈ܠܝܐ ܕܓܝܢܝܣ (The Guinness Book of World Records) ܗܘ ܟܬܒܐ ܕܢܦܘܩ ܫܢܬܢܐܝܬ. ܐܝܬ ܒܗ ܡܢܝܢܐ ܕܫܛܪ̈ܐ ܬܐܒܝ̈ܠܝܐ ܝܕ̈ܝܥܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܘܐܦ ܕܐܪܥܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܘܗܢܐ ܟܬܒܐ ܒܢܦܫܗ ܐܝܬܘܗܝ ܫܛܪܐ ܬܐܒܝܠܝܐ ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܫܝܫܠܬܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܕܐܙܬܒܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠܡܐ. ܐܨܚܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܢܦܩܬ ܒܫܢܬ 1955 ܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܝܢܝܣ. ܘܗܠܝܢ ܫܛܪ̈ܐ ܚܬܝܬܝܢ ܠܒܨܘܝ̈ܐ ܘܠܐܢܫ̈ܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܛܪ̈ܐ ܬܐܒܝ̈ܠܝܐ܀

ܩܘܕܝܟܘܣ[ܫܚܠܦ]

ܠܘܩܝ ܕܐܝܡܘܢܕ ܪܝܬܫ ܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܟܠܗ ܡܠܐ ܠܟܬܒ̈ܐ ܒܓܠܕܗ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܫܛܪܐ ܬܐܒܝܠܝܐ ܕܓܝܢܝܣ ܡܢ ܫܢܬ 2006.

ܣܓܠܐ ܕܓܝܢܝܣ ܐܝܬ ܒܗ ܫܛܪ̈ܐ ܬܐܒܝ̈ܠܝܐ ܐܘ ܥܠܝ̈ܐ ܒܟܠܗܝܢ ܓܝ̈ܓܠܐ. ܛܘܦܣܐܝܬ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܐܘ ܪܡܐ ܐܘ ܝܩܘܪܐ ܘܐܝܬ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܔܝ̈ܐܐ ܡܢ ܡܕ̈ܥܐ ܐܝܟ ܐܢܬܬܐ ܕܝܬܝܪ ܟܪܝܐ ܒܩܘܡܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܪܒ ܒܓܘܫܡܐ ܐܘ ܟܠܒܐ ܕܪܒ ܒܓܘܫܡܐ ܘܗܟܢܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀


ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܝܟ ܕܐܕܟܪ ܒܕܘܟܬܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܝܢܝܣ ܕܥܠ ܢܘܠܐ ܕܒܐܨܚܬܐ ܕܫܢܬܐ ܕ2006 ܐܝܬ 64,000 ܫܛܪ̈ܝܢ ܬܐܒܝ̈ܠܝܐ ܒܚܩ̈ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝ ܦܠܛܐ ܒܝܕ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܐܘ ܒܝܕ ܟܢܫ̈ܐ ܘܐܝܟ ܕܐܕܟܪ ܒܥܘܬܕܐ ܕܟܬܒܐ ܕܓܝܢܝܣ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܝܢܝܣ ܐܙܒܢ ܥܕ ܝܘܡܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 100 ܡܠܝܘܢܐ ܐܨܚ̈ܢ ܘܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܘܐܦ ܡܥܠ ܠܟܬܒܐ ܕܓܝܢܝܣ ܒܫܛܪܐ ܬܐܒܝܠܝܐ܀