ܫܘܫܡܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܝܥܝܬܐ ܕܫܘܫܡܬܐ

ܫܘܫܡܬܐ ܗܝ ܢܨܒܬܐ ܘܒܪ ܙܪܥܗ. ܗܘܐ ܡܢ ܒܪ ܙܪܥܗ ܕܫܘܫܡܬܐ ܡܫܚܐ ܒܣܝܡܐ܀