ܫܘܫܡܢܝܬܐ (ܝܥܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܘܫܡܢܝܬܐ ܐܘܟܡܬܐ ܘܝܪܘܩܬܐ

ܫܘܫܡܢܝܬܐ ܗܝ ܝܥܝܬܐ ܡܪܬ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕ̈ܫܐ ܬܪܝܢ ܐܘܟܡܐ ܘܝܪܘܩܐ. ܦܐܪܗ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܡܬܠܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܵܘܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ . ܫܘܿܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܳܘܫܡܳܢܝܺܬ̥ܳܐ . ܫܘܽܫܡܳܢܝܺܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )