ܫܘܫܡܢܝܬܐ (ܝܥܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܫܡܢܝܬܐ ܐܘܟܡܬܐ ܘܝܪܘܩܬܐ

ܫܘܫܡܢܝܬܐ ܗܝ ܝܥܝܬܐ ܡܪܬ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕ̈ܫܐ ܬܪܝܢ ܐܘܟܡܐ ܘܝܪܘܩܐ. ܦܐܪܗ ܐܝܬ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܡܬܠܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܵܘܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ . ܫܘܿܫܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܳܘܫܡܳܢܝܺܬ̥ܳܐ . ܫܘܽܫܡܳܢܝܺܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )