ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ

ܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ ܐܘ ܪܝܫܘܢ ܠܨܗܝܘܢ (ܥܒܪܝܐܝܬ: ראשון לציון) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܗܘ "ܩܕܡܝܐ ܠܨܗܝܘܢ". ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 228.900 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܪܝܫܘܢ ܠܬܣܝܘܢ ܒ2010܀

̃̃