ܪܝܗܐܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܝܗܐܢܐ ܒܫܢܬ 2011

ܪܘܒܝܢ ܪܝܗܐܢܐ ܦܝܢܛܝ (ܐܢܓܠܐܝܬ Robyn Rihanna Fenty) ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܪܝܗܐܢܐ (Rihanna܄ ܐܬܝܠܕܬ 20 ܒܫܒܛ 1988) ܗܝ ܙܡܪܬܐ ܒܪܒܐܕܝܬܐ. ܙܡܝܪܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܬܚܙܬ ܫܢܬ 2005 ܒܫܡ "ܦܘܢ ܕܗ ܪܦܠܝ" (Pon de Replay)܀