ܩܢܘܢܐ ܕܠܝܢܙ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܩܢܘܢܐ ܕܠܝܢܙ ܝܠܗ ܩܢܘܢܐ ܒܡܨܥܝܗ ܦܝܫ ܬܘܚܒܐ ܨܘܒܐ ܠܦܐ ܓܪܝܓܐ ܘ ܚܝܠܐ ܙܥܘܦܐ ܟܗܪܒܝܐ ؛ ܡܓܢܛܝܣܐ ܡܓܪܓܢܐ ܒܓܘ ܠܦܦܐ ܫܚܠܦ ܗܦܟܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܒܪܝܐ ܕܠܦܦܐ܀