ܩܠܒܐ:ܨܢܕܘܩ ܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܢܕܘܩ ܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝܬܐ

ܣܢܝܩܐܝܬ ܨܘܪܬܐ

ܚܫܚܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܬܚܫܚ ܩܠܒܐ ܗܢܐ ܥܠ ܦܐܬܬ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ܀

{{ܨܢܕܘܩ ܥܕܬܐ ܡܕܢܚܝܐ
| ܫܡܐ = 
| ܨܘܪܬܐ = 
| ܟܬܝܒܬܐ = 
| ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ = 
| ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ = 
| ܡܩܝܡܢܐ =
| ܪܝܫܐ = 
| ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ = 
| ܟܘܪܣܝܐ = 
| ܐܢܢܦܘܪܐ = 
| ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ = 
| ܣܘܪܓܕܐ = 
| ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ = 
| ܚܣܝ̈ܐ = 
| ܡܪ̈ܥܝܬܐ = 
| ܕܝܪ̈ܐ = 
| ܥܕ̈ܬܐ = 
| ܟܗܢ̈ܐ = 
| ܦܐܬܐ ܕܢܘܠܐ = 
}}