ܩܠܒܐ:ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
0
ܠܐ ܬܐܡܪ: ܟܬ̣ܲܒ̣ܢ̈ܐ ܕܝܗ ܚܕ̈ܬܐ
ܐܡܪ: ܟܬ̣ܒ̣̈ܐ ܕܝܗ ܚܕ̈ܬܐ
{{ ܡܕܥ̈ܐ ܕܩܠܒܐ }} ܐܫܛܪܘܬܐ ܕܩܠܒܐ[ܒܪܝ]