ܩܠܒܐ:ܓܕܫܐ ܗܫܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
  • ܝܘܢܣܩܘ ܝܗܒܘܠܐ ܦܠܣܛܝܢ ܗܕܡܘܬܐ ܓܡܪܬܐ ܒܡܛܟܣܬܗ ܒܚܘܫܚܐ 107 ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܕܡܐ ܘܓܝܘܢܬܐ 14 ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܚܣܝܟܘܬܐ 52 ܐܬܪܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܠܬܐ ܕܩܠܗܝ.
  • ܛܘܦܢܐ ܒܓܘ ܬܐܝܠܢܕ ܨܡܪܗ ܣܓܝ ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܒܐܢܩܘܩ ܘܥܒܕ ܠܗ ܟܪ ܥܠ ܚܝܗ ܕܬܪܝܢ ܡܠܝܘܢܐ ܐܢܫ̈ܐ. ܩܠܒܐ:توثيق