ܩܠܒܐ:ܐܫܛܪܘܬܐ ܦܥܘܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܢܐ ܦܐܬܐ ܕܐܫܛܪܘܬܐ ܦܥܘܝܬܐ ܗܦܟܐ ܠ ܩܠܒܐ:ܐܫܛܪܘܬܐ ܦܥܘܝܬܐ.
ܐܝܬ ܒܗ݁ ܗܢܐ ܦܐܬܐ ܡܕܥ̈ܐ ܘ ܣܕܪܬܐ ܘܚܒܝܫܬ̈ܐ ܐܚܪܝܢ̈ܐ ܗܦܟ̈ܐ ܠܦܘܫܩܐ ܕܩܠܒܐ ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܐܢܘܢ ܡܢܬܐ ܡܢܗ.
ܠܚܘܝܬܐ ܕܦܐܬܐ ܕܩܠܒܐ ܒܓܢܗ، ܚܙܝ ܩܠܒܐ:ܐܫܛܪܘܬܐ ܦܥܘܝܬܐ.
{{ ܡܕܥ̈ܐ ܕܩܠܒܐ }} ܐܫܛܪܘܬܐ ܕܩܠܒܐ[ܒܪܝ]