ܩܛܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܩܛܡܐ ܗܘ ܟܠ ܡܠܘܐܐ ܠܐ ܡܬܬܘܩܕܢܐ ܘܫܪܟܢܐ ܕܡܕܡ ܡܬܬܘܩܕܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܓܡܪܐ ܠܗ ܢܘܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܸܛܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܶܛܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )