ܩܛܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܛܡܐ ܡܢ ܩܝܣܐ ܝܩܝܕܐ

ܩܛܡܐ ܗܘ ܟܠ ܡܠܘܐܐ ܠܐ ܡܬܬܘܩܕܢܐ ܘܫܪܟܢܐ ܕܡܕܡ ܡܬܬܘܩܕܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܓܡܘܪ ܢܘܪܐ ܠܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܸܛܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܶܛܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)